[KONČANO] RSDO - 11 - Pridevniki z več naglasi

0% completed

Pri nalogi preverjamo, ali so pridevniki ustrezno naglašeni. Neustrezno naglašene popravljamo: naglase vstavimo tako, da pred črko, ki jo želimo naglasiti, vstavimo ustrezen simbol (za krativec vpišemo "\", za ostrivec "/", za strešico "="; vse brez narekovajev).

Primer: Besedo "opravljen" naglasimo tako, da pred črko "a" vpišemo znak "/", torej "opr/avljen". Podobno z besedo "analiziran", ki jo naglasimo kot "analiz/iran".